خورشیدی ش., داوری نژاد غ., سمیعی ل., & مقدم م. (2016). بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد. علوم باغبانی, 30(3), 581-589. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.50169