دیانتم. (2017). تعیین دماهای کاردینال چمن سردسیری و دو گونه علف هرز غالب آن. علوم باغبانی, 31(3), 599-610. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i3.60317