عطارش., داوری نژادغ., سمیعیل., & مقدمم. (2017). بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR. علوم باغبانی, 31(3), 611-620. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i3.60521