پورح., نعمتیس., تهرانی فرع., شورم., & جوهرچیم. (2011). بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.). علوم باغبانی, 24(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7986