غیور کریمیانیز., باقریع., جعفرخانی کرمانیم., & داوری نژادغ. (2011). بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن. علوم باغبانی, 24(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7993