زارعیم., & عزیزیم. (2011). ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن. علوم باغبانی, 24(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7995