محمدی مقدمم., سبحانی پورع., & حکم آبادیح. (2011). بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته. علوم باغبانی, 24(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.8000