فارسیم., طاهریپ., & کردیانیا. (2011). بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید. علوم باغبانی, 24(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.8006