عباسی م., ذاکرین ع., & حیدری م. (2011). اثر کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر در دانهال‌های دو رقم انبه (Mangifera indica L.). علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9731