نعمتیس., اسماعیلیع. ا., داوری نژادغ., & فارسیم. (2011). اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای. علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9732