دلشاد م., علفتاحی ر., تقوی ت. س., & پارسی نژاد م. (2011). بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی. علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9734