مرادی ر. ا., نصیری محلاتی م., رضوانی مقدم پ., لکزیان ا., & نژاد‏علی ع. (2011). تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.). علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9735