روح اللهی ا., & کافی م. (2011). تاثیر تنش شوری و ترینگزاپک اتیل بر مراحل اولیه رشد دو کولتیوار ازچچم دائمیL. Lolium perenne. علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9737