وطن دوست جرتوده ص., داوری نژاد غ., تهرانی فر ع., & کاوه ح. (2011). اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی. علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9739