پیغام‌زاده ک., کاظمی‌تبار س., & امیری ا. (2011). اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L). علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9748