عبادیم., عزیزیم., امیدبیگیر., & حسن زاده خیاطم. (2011). بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov). علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9751