محمدی مقدم م., افشاری ح., محمدی گل تپه ا., حکم آبادی ح., & راد س. (2011). بررسی میزان تاثیر پوسته مغز پسته (Testa) در کاهش رشد قارچ Aspergillus flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 در مغز ارقام مختلف پسته. علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9752