پرویزی خ., سوری ج., & محمودی ر. (2011). بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کل و میزان عملکرد قابل فروش ارقام سیب زمینی در همدان. علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9753