موسوی زاده س., & مشایخی ک. (2011). تغییرات بافت شناسی رویان‏زایی رویشی دمبرگ هویج (Daucus carota L.) در چند محیط کشت بافت. علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9754