شهریاری ا., باقری ع., شریفی ا., & مشتاقی ن. (2011). کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو. علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9756