سیاهمرگوییآ., عزیزیگ., نظامیا., & جهانی کندریم. (2011). بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده. علوم باغبانی, 25(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9758