منصوری ده شعیبیر., داوری نژادغ., حکم آبادیح., & تهرانی فرع. (2011). ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته. علوم باغبانی, 25(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9975