نعمت الهیف., تهرانی فرع., عزیزیم., & داوری نژادغ. (2011). تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی. علوم باغبانی, 25(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9978