حیدریم., علیان دستجردیع. م., & مرادین. (2011). اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. ). علوم باغبانی, 25(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9981