صیفیس., نعمتیس. ح., شورم., & عابدیب. (2011). بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین. علوم باغبانی, 25(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9990