خرازیس. م.; نعمتیس. ح.; تهرانی‌فرع.; شریفیا.; باقریع. بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.). علوم باغبانی, v. 25, n. 4, 7 مارس 2012.