میرابیا.; نعمتیس.; داوری نژادغ.; آروییح. اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum). علوم باغبانی, v. 26, n. 3, 11.