صفاریزدیآ.; لاهوتیم.; گنجعلیع. تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.). علوم باغبانی, v. 26, n. 3, 11.