رجبیم.; روستاح.; کریمیح.; حکم آبادیح. بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم. علوم باغبانی, v. 26, n. 3, 11.