خرازیس. م.; نعمتیس. ح.; تهرانی‌فرع.; باقریع.; شریفیا. بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr. علوم باغبانی, v. 26, n. 4, p. 364-369, 29 دسامبر 2012.