گردكانهم.; مظفریع. ا.; حاجی امیریا. اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.). علوم باغبانی, v. 26, n. 4, p. 417-444, 1 ژانویه 2013.