مشایخی ک.; صادقی ح.; اکبرپور و.; آتشی ص.; موسوی‌زاده س. ج.; آبشایی م.; نظری ز. تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت. علوم باغبانی, v. 27, n. 1, p. 10-17, 17 abr. 2013.