باقری س.; امیری م. ا.; داودی د.; انتصاری م. بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام). علوم باغبانی, v. 27, n. 1, p. 36-43, 17 abr. 2013.