فتحی ح.; کربلایی خیاوی ح.; جهانی جلودار ی.; بوذری ن. بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین‌شهر. علوم باغبانی, v. 27, n. 1, p. 44-51, 17 abr. 2013.