عراقی ح.; تهرانی‌فر ع.; عابدی ب.; داوری نژاد غ.; شور م. بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور. علوم باغبانی, v. 27, n. 1, p. 52-58, 17 abr. 2013.