غلامی ر. ا.; ارجی ع.; گردكانه م. بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه. علوم باغبانی, v. 27, n. 1, p. 74-81, 17 abr. 2013.