عطار ش.; داوری‌نژاد غ.; نعمتی س. ح. شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه‌ها. علوم باغبانی, v. 27, n. 1, p. 82-94, 17 abr. 2013.