محمدیز.; مرتضویس. ن. ا. تأثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria cv. Stratus). علوم باغبانی, v. 28, n. 4, p. 505-516, 24 نوامبر 2014.