شکوهیانع. ا.; داوری نژادغ.; تهرانی فرع.; ایمانیع.; رسولزادهع. انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی. علوم باغبانی, v. 29, n. 3, p. 323-331, 1 جولای 2015.