سلیمی ف.; شکاری ف.; حمزه ئی ج. کلروفیل، قند محلول و وزن خشک گل بابونه آلمانی در واکنش به متی‌ جاسمونات درشرایط تنش شوری. علوم باغبانی, v. 29, n. 1, p. 87-94, 22 fev. 2015.