حاجی امیریا.; صفریه.; گردكانهم.; نجفیم. بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب. علوم باغبانی, v. 27, n. 2, p. 166-177, 14 آگوست 2013.