داوری نژادغ.; عزیزیم.; آخرتیم. اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته. علوم باغبانی, v. 23, n. 2, 5 آوریل 2010.