غنیع.; عزیزیم.; تهرانی فرع. ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea)،. علوم باغبانی, v. 23, n. 2, 5 آوریل 2010.