روحیو.; نیکبختع.; هوشمندس. اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه. علوم باغبانی, v. 29, n. 2, p. 158-167, 12 می 2015.