روحی و.; نیکبخت ع.; هوشمند س. اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه. نشریه علوم باغبانی, v. 29, n. 2, p. 158-167, 12 maio 2015.