فخیم رضاییش.; حاجی‌لوج. ارزیابی دورۀ پذیرش کلاله در چند رقم هلو در شرایط گرده افشانی کنترل شده در مزرعه و آزمایشگاه. علوم باغبانی, v. 27, n. 3, p. 286-294, 30 سپتامبر 2013.