اردکانیا.; داوری‌نژادغ.; عزیزیم. بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus armeniaca L.) رقم "لاسگردی". علوم باغبانی, v. 27, n. 3, p. 326-334, 30 سپتامبر 2013.