داوری نژادغ.; شکوهیانع. ا.; تهرانی فرع. اثر اسید ایندول بوتیریک و بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های دو هیبرید جدید انتخابی هلو×بادام. علوم باغبانی, v. 29, n. 2, p. 176-184, 12 می 2015.