میرابی ا.; نعمتی س. ح.; مهربخش م. م.; ابراهیمی ح. بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه. علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 375-382, 5 jan. 2014.