منصور بهمنی س.; صفاری و.; مقصودی مود ع. ا. اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت. علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 400-410, 5 jan. 2014.