برزنونی ع.; آق‌خانی م.; مسکوکی ع.; عباسپورفرد م. ح. اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی. علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 418-423, 5 jan. 2014.